11.20.2010

തിരുമുല്പാട് സാര്‍നു ആദരാഞ്ജലികള്‍........

എന്നും വിളക്കായി പ്രകാശിച്ച സംപൂര്‍ണനായ ഗുരുനാഥന്.....

No comments:

Post a Comment

Copy right protected. Copy pasting disabled