7.25.2010

നേത്ര ചികിത്സ ആയുര്‍വേദത്തില്‍

നേത്ര ചികിത്സയെ പറ്റി ഒരു നല്ല ലേഖനം ഡോക്ടര്‍ പ്രസാദ്‌ തന്റെ ബ്ലോഗില്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു... ലിങ്ക്
http://sunethri.blogspot.com/

Copy right protected. Copy pasting disabled