10.16.2010

വമനം

പഞ്ച കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ ഒന്നായ വമനം. നിലവിളക്ക്, മന്ത്രം തുടങ്ങിയ ഗിമിക്കുകള്‍ മാറ്റിവച്ച് കാണാന്‍ താത്പര്യപെടുന്നു..


No comments:

Post a Comment

Copy right protected. Copy pasting disabled