4.07.2011

ചികിത്സ, പാരമ്പര്യം പിന്നെ സര്‍ക്കാരുത്തരവും

കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗതചികിത്സകന്മാര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ചികിത്സ നിയമവിധേയമായി നിര്‍വ്വഹിക്കുവാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു. കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍, നല്ലകാര്യം എന്നു് തോന്നും.................... 
നല്ല ലേഖനം ദാ ഇവിടെ.... വായിക്കുമല്ലോ..........
ഇവിടെയും കാണാം സമരത്തിന്റെ അലയൊലികള്‍... 

1 comment:

Copy right protected. Copy pasting disabled